آهنگ كده آهنگ كده .

آهنگ كده

رستوران ايتاليايي

در تخفيفان مي‌توانيد

تخفيف‌هاي ويژه مطرح‌‌ ترين رستوران ها در تخفيفان

دغدغه‌هاي اينروزهاي خانواده‌ها راجع به رفت‌و‌آمد، بيشتراز قبل شده ودردسرهاي پهن‌كردن سفره‌هاي مهماني خيلي‌ها را ازرفت‌ و آمد منصرف ميكند! حتماشماهماينمثلراشنيده‌ايدكههررفتنييكآمدنيدارد! شايدشماهممثلخيلي‌هارفت‌وآمدهارابابتهزينه‌هاودردسرهايزياد بعد از مهمانيكمتركرديد،اگراينطور استوب‌سايت تخفيفانيكپيشنهادجالبوالبتهجذاببرايشمادارد،شما مي‌توانيد باهزينه‌ايبسياركمواستفادهازتخفيف‌هايرستورانتخفيفان،مهماني‌هايبزرگوكوچك،حتي جلسات و مهماني‌هاي كاريبراي تمام وعده‌هاي غذايي از صبحانه تا شام رادربهترينرستوران‌هاي تهرانباهزينهواقعاعاليبرگزاركنيد!

بررسي‌هايآماريزندگي‌تهراني‌هاخبرازاينداردكهاينروز‌هابيشترازقبلبهرستوران‌هاي تهرانوغذايبيرونتوجهنشانمي‌دهيم. اينادعادر كل كشور مخصوصادرشهرتهرانباانبوهرستوران‌هايشيكومجللومردميكهطيساعاتروزسختكارمي‌كنندبهخوبيخودرانشانمي‌دهد. پس بايد به هزينه اين نوع تغذيه دقت شود و در اين بين توجه به تخفيف رستوران‌ها كاري ضروري و به صرفه است.

 

پيدا كردن رستوران خوب در تهران

پيداكردنيكرستورانخوب در بين هزاران رستوران تهران- مجللوالبتهارزانبرايمهماني‌هاي،چهدر بينرستوران غربوچهدرشرقآنكارساده‌اينيست خصوصا اينكه زندگيروزمرهاينروزهاباعثشدههمگيماسريدرحسابوكتابداشتهباشيموپايينآوردنهزينهبالاتريناولويت‌هايزندگيباشد. بايكدودوتاچهارتايسادهمي‌توانگفتغذاخوردندربيرونخانهبيشترازهرالمانديگرييكتفريحبرايهرخانواده‌بهحسابمي‌آيد؛حتي گاهي اوقات هزينه‌هاييكهبابترستوران‌هاوغذايبيرونپرداختمي‌شود ازهزينه‌هايتحصيلوخريدمحصولاتواقلامفرهنگيهمبيشتراست!

تخفيفان يكراهحلمناسبوسادهبرايشمادارد،باكمترينهزينهو بيشترينلذتراخواهيدبردواوقاتبسيارخوبيراباتخفيفويژهوكمترينهزينهممكنهمراهباخانوادهودوستانتانخواهيدگذراند!

احتمالااگردرشهرتهراناهلرستورانرفتنباشيدبرايشمامهماستنزديكترينوباكيفيت‌ترينرستوران‌ تهرانكهدراطرافمحلزندگي‌تانباشد را بيابيدوالبتهحداقلهزينهرابابتغذاخوردندربيرونازمنزلبپردازيد پس تخفيف رستوران‌ها براي شما اهميت دارد.

خيليسادهبهشماميگوييمتخفيفان همان چيزي است كه شما به دنبال آن هستيد. درتخفيفانمي‌توانيدتخفيف‌هايويژهمطرح‌‌ترينرستوران‌هايتهرانكههمگيجزورستوران‌هاي خوب و باكيفيتشهرهستندرايك‌جاوكنارهمببينيدوتخفيف رستوران مورد نظر خود راانتخابكنيد. رستوران‌هاي بوفه،رستوران‌هايشيكومجلليكهمي‌تواننديكشبخاطره‌انگيزرابرايشماوخانوادهبهارمغانآوردهوبدونشكخوراكجذابيبرايدوربين‌هاوپيج‌هاياينستاگرامتك‌تكاعضايخانوادهباشند.

منوي صبحانه، موسيقيزنده،رستوران سنتي،رستوران بوفهوسالادبار،امكانرزروبرايجشن‌هايگروهيوازهمهمهم‌ترجايپارك خودروي شمادرمناسب‌ترينزمانممكنمي‌توانديكخاطرهتمام‌عياروفراموش‌نشدنيرابرايثبتروزهايدلپذيرشمابسازدتااين دلپذيري جاودانهوماندگارباقيبماند.

تخفيفاننگاهيمدرنوجديدبهتوانايي‌هايفضايمجازياستكهباعثكمكبهانتخاببهترينگزينه‌هايرستورانباتوجهبهشرايطشماوهمچنينپرداختهزينه‌ايمعقولمي‌شود؛ونتيجهآنبهره‌منديازآسايش،آرامشورضايتبيشترازانتخابتانخواهدبود.

پيشنهادهايتخفيف رستوران تهران در دسته بندي هاي مختلف از جمله رستوران ايتاليايي تهران، رستوران بوفه، رستوران سنتي تهران و كافه‌هاي تخفيفان را همين الان بررسي كنيد تا در بهترين رستورانبا بهترين غذاها و با هزينه‌اي كمتر لحظات خاطره‌انگيزي را براي خود و عزيزانتان بسازيد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۲:۵۷ توسط:musicstar موضوع:

مراقبت بعد از كاشت مو

مراقبت هاي بعد از كاشت مو- بخش ۱

در مورد چگونگي مراقبت از موها پس از پيوند مو سوال هاي زيادي مطرح مي شود. در اين نوشته، چند راهنمايي در مورد مراقبت از پوست، نحوه شستن و شستن موها و زماني كه بايد با مشاور خود گفتگو نماييد ارائه مي شود.

براي مراقبت بعد از كاشت مو، دانستن چه چيز هايي لازم است؟
پيوند مو، روش غير تهاجمي ترميم مو است كه بعد از حدود نه ماه تا يك سال، ظاهري طبيعي به سر مي بخشد. بايد توجه كنيد كه اظهار نظر ديگران يا خودتان تا قبل از حدود نه ماه، اظهار نظري زودهنگام در مورد نتيجه كاشت مو مي باشد.

در كلينيك جلوه ماندگار، شما مي توانيد در همان روز عمل جراحي، كلينيك را ترك كنيد و نياز به مراجعه بعدي براي جراحي وجود ندارد. مراقبت بعد از كاشت نيز بسيار ساده و آسان است.
هنگامي كه در كلينيك هستيد، از يك برنامه مراقبت شخصي پس از عمل مطلع خواهيد شد. مشاورين كلينيك از اولين قدم، تا آخرين  مراحل مربوط به كاشت مو، در كنار شما هستند. مصرف آنتي بيوتيك، كرم نرم كننده ويتامين آ، باز كردن سربند جراحي، زمان باز كردن بخيه، روش صحيح شست و شو و هم آن چه كه در مورد داروها، روش نگه داري، خورد و خوراك نياز داريد به شما آموزش داده مي شود. هم چنين، در هر زمان، مشاورين كلينيك موظف هستند كه به سؤالات مراجعه كنندگان پاسخ شايسته و صحيح ارائه دهند. داروها و يا روش هايي براي پيشگيري از تورم پس از عمل نيز ارائه مي شود. برنامه مراقبت پس از كاشت، شامل شامپو ويژه و دستورالعمل هاي كامل براي رفتن به خانه است.

پس از پيوند مو چه كارهايي مي توان انجام داد؟
در مورد كارهايي كه بعد از كاشت مو مي توان انجام داد يا نبايد انجام داد نيز به شما اطلاعات كافي داده مي شود.

توصيه مي شود كه در صورت امكان، تا چند روز بعد از كاشت مو، سر كار نرويد تا از صدمات فيزيكي احتمالي، جلوگيري شود. البته حداكثر ۲ روز بعد از كاشت مو، بايد به كلينيك براي باز كردن پانسمان مراجعه كرد. اگر انسان با دقتي هستيد و كار شما تحرك فيزيكي خاصي ندارد، مي توانيد از فرداي روز كاشت، كار خود را آغاز كنيد.

حداكثر تا ۱۴ روز، از شنا خودداري كنيد.

مراقبت هاي بعد از كاشت مو- بخش ۲

از فعاليت هاي فيزيكي سخت و انرژي بر، بعد از كاشت مو بايد پرهيز كرد.

تا 14 روز بعد از عمل، از تابش مستقيم نور خورشيد به سر خود جلوگيري كنيد.

همچنين توصيه مي شود كه به مدت 7 روز پس از عمل، از مصرف الكل و دخانيات پرهيز نماييد.

خوردني هايي مانند آلووئارا و آب و ميوه آناناس، در ترميم هر چه سريعتر محل كاشت كمك بسيار به شما مي كند.

بعد از عمل، مطابق با آموزشي كه مشاوران كلينيك به شما مي دهند، سر خود را تميز و دور از گرد و خاك نگه داريد.

چه زماني و چطور مي توان سر كاشت شده را شست؟
همانطور كه در ذكر شد هنگامي كه كلينيك را ترك مي كنيد، مشاورين كلينيك آموزش لازم براي شستشو را به شما خواهند داد. توجه كنيد كه حداقل تا يك هفته، نبايد زمان شست و شو، بر روي محل كاشت، دست يا ليف كشيده شود. گرافت هاي كاشته شده، در ظرافت و حساسيت خاصي قرار دارند كه شستشوي سريع با محكم، مي تواند به آنها آسيب جدي وارد نمايد. شما مي توانيد موهاي خود را بعد از باز كردن پانسمان بشوييد و از 14 روز بعد، از شامپوي خود را استفاده كنيد. به سادگي ابر آغشته به كف را بر روي موهاي كاشت شده بگذاريد و برداريد.

چه وقتي موي خود را اصلاح كنيد و مدل دهيد؟
بعد از حدود چهار ماه از زمان عمل، آرام آرام وضعيت موها به شرايط عادي نزديك مي شود و خود شما متوجه نتايج اوليه پيوند مو خواهيد شد، پس از شش ماه نتيجه، قابل توجه خواهد شد و نتايج نهايي را در حدود ماه دوازدهم خواهيد ديد. احتمالا موهاي شما در حدود سه ماه به حالت طبيعي نزديك مي گردد و زمان خوبي براي رفتن به آرايشگاه است.
موهاي شما به قدري پر خواهند بود كه شما مي توانيد موهاي جديد را با سبك دلخواه خود آرايش و اصلاح كنيد.

اگر در مورد روند ترميم و كاشت مو يا مراقبت بعد از آن سؤالي داريد، لطفا با ما تماس بگيريد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۳۵:۳۳ توسط:musicstar موضوع:

خريد فالوور ايراني اينستاگرام

امروزه با گذر زمان و پيشرفت روز به روز تكنولوژي مخصوصا در زمينه مجازي امكانات بسياري در اختيار مردم قرار گرفته است.يكي از برنامه هايي كه بين مردم جهان محبوب و معروف است اينستاگرام است.اينستاگرام يكي از شبكه هاي اجتمايي است كه همرساني عكس و ويدئو است و كاربران ميتوانند عكس ها و ويدئوهاي خودشون را در اين شبكه اجتماعي به اشتراك بگذارند.

در اين شبكه اجتماعي ميتوانيد افراد را فالو كنيد و يا افراد شما را فالو كنند و اين افراد ميتوانند پست هايي را كه به اشتراك ميگذاريد را لايك كنند(بپسندند) و پست هاي شما ويو (بازديد)بخورد.پس براي كسب فالوور،لايك و ويو نياز به فالوور داريم كه كمي زمان بر است.

سايت ويو اينستاگرام با كمك به افراد و فروش پكيج هاي اينستاگرامي نياز بسياري از افراد را بر طرف كرده است.يكي از محصولات اين سايت ،لايك اينستاگرام است كه داراي پكيج هايي ميباشد مثل پكيج برنزي،طلايي،توپاز،عقيق،ياقوت و برليان است كه از 1k (يك هزار ) تا 100k لايك ميباشد،براي مشاهده كامل پكيج ها به سايت ما مراجعه كنيد.

يكي ديگر از پكيج هاي اين سايت فالوور اينستاگرام است كه  پكيج ها از 1K تا 100K ميباشند و به عنوان برنزي،طلايي،توپاز،عقيق،ياقوت و برليان به مردم ارائه ميشود كه اصلا نيازي به رمز ورود شما ندارد و امكان ريزش بسيار كم است.

پكيج ديگري كه اين سايت ارائه ميدهد، ويو اينستاگرام است كه از 1k تا 100k شروع ميشود و در پكيج هاي برنزي،طلايي،توپاز،عقيق،ياقوت و برليان است.

سايت ويو اينستاگرام با قيمت ها و تعرفه هاي بسيار مناسب در اختيار مردم با اطلاعات كامل و تضمين پكيج به مشتريان ارائه ميشود.

اين سايت داراي پشتيباني 24 ساعته واقعي ميباشد و تيم پشتيباني به صورت شبانه روزي آماده براي پاسخگويي و پشتيباني ميباشد و همچنين تضمين كيفيت را نيز به مشتريان خود ارائه ميدهد كه محصولات داراي كيفيت بسيار بالايي ميباشد و همچنين سفارشات در سريع ترين زمان ممكن تحويل داده ميشود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۴:۲۷ توسط:musicstar موضوع:

تور گردشگري قشم

قشم يكي از جزاير مهم واقع در استان هرمزگان ميباشد كه و همچنين بزرگ ترين جزيره كشور عزيزمان ايران ميباشد كه در تنگه هرمز قرار گرفته است.اين جزيره در چند ساله اخير به عنوان يكي از مكان هاي گردشگري  و توريستي مهم تبديل شده است و افراد بسياري همراه با تور قشم به اين جزيره سفر ميكنند.

يكي از جاذبه هاي قشم ،ساحل مرجاني كه اين ساحل يكي از ساحل هاي بسيار زيبا است و داراي زيبايي بسياري فوق العاده اي ميباشد كه به خاطر فلس هاي خرد شده ماهي ها درخشندگي بسيار فوق العاده اي را در برگرفته است.

رستوران خوان بوم يكي از رستوران هاي قشم ميباشد كه داراي امكانات بسياري ميباشد و ميتوانيد غذاهاي دريايي،فست فود و يا از امكانات كافي شاپ اين رستوران استفاده كنيد و يك قرار رمانتيك و خاطره انگيز را رقم بزنيد.

يكي از مراكز خريد قشم كه بازار قديم كيش ميباشد بسيار محبوب است و مناسب براي خريد اجناس مورد نياز اوليه ميباشد،در اين بازار ميتوانيد كالاهاي بسياري را با قيمت هاي بسيار مناسب پيدا و خريداري كنيد.

براي اقامت در اين جزيره فوق العاده ميتوانيد هتل هاي بسياري را انتخاب كنيد يكي از مناسبت ترين هتل هاي قشم،هتل مارينا بسيار محبوب در اين جزيره ميباشد و از سال 1390 افتتاح شده است و داراي 2 شعبه 1 و 2 ميباشد كه هتل مارينا 1 در ميدان علم و صنعت،رو بروي مسكن مهر و هتل مارينا 2 روبروي درجنوبي بازار ستاره ميباشد..


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۴:۳۴ توسط:musicstar موضوع:

رسانه آهنگ

موسيقي يا موزيك كه در فارسي به آن خنيا هم گفته مي‌شد، يكي از فعاليت‌هاي بشري است.

سه نظريه زيبايي‌شناسي دربارهٔ موسيقي وجود دارد:

  • موسيقي به مثابه زبان احساسات
  • موسيقي به مثابه نماد احساس
  • ذات موسيقي صدا و حركت است

رسانه نكس وان موزيك داراي جديد ترين آهنگ هاي روز مي باشد كه شما به هيچ وجه از موسيقي روز دنيا عقب نخواهيد ماند.

با دانلود آهنگ جديد صداي خود را نوازش دهيد و با استفاده از متن آهنگ همراه موزيك ها همخواني كنيد.برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۰۲:۵۹ توسط:musicstar موضوع:

كد تخفيف ديجي استايل

كدهاي تخفيف جديد در وب سايت تخفيفان

يكي از اهدافي كه توسط شركت تخفيفان دنبال شود، گسترش همكاري با شركت‌هاي معتبر و استارت آپ هاي تازه نفس و خلاق بازار كشور در جهت خريد به صرفه تر و استفاده بيشتر مردم از اين وب سايت ها و اپليكيشن ها است. اين شركت ها ازديجي كالا كه بزرگترين فروشگاه اينترنتي ايران است گرفته تا استارت آپ هاي موفقي نظير ريحون، اتاقك، مستر بليط، آچاره، بيمي لاين و... است.

نتيجه گسترش همكاري شركت تخفيفان با شركت‌هاي مذكور، ارائه كدهاي تخفيف است كه توسط شركت تخفيفان و در صفحه مربوط به كدهاي تخفيف مشاهده كنيد.

 با ما در ادامه مطلب همراه باشيد تا به‌صورت جزئي‌تر به بررسي و مطالعه در خصوص كد تخفيف سايت تخفيفان بپردازيم.

كد تخفيف باميلو:

با كد تخفيف باميلواز اولين بازار اينترنتي ايران ارزانتر خريد كنيد. شما در باميلو مي‌توانيد انواع وسايل مورد نياز خودتان را با تنوع زياد و از دسته بندي هاي موبايل، لوازم ديجيتال مانند موبايل، لپ تاپ، و لوازم خانگي و پوشاك و.. داشته باشيد.

هدف باميلو اين است كه يك روند هميشگي از تجربه‌اي عالي از خريد براي مشتريان داشته باشد و براي باميلو فرق نميكند شما مصرف كننده هستيد يا توليد كننده و فروشنده، باميلو دوست دارد تا تجارت الكترونيك بخشي از كار روزمره شما باشد و با كد تخفيف باميلو هزينه كمتري را پرداخت كنيد.

تخفيفان پكيج هايي از كد تخفيف باميلو را براي استفاده شما فراهم كرده است اين كدها شامل كد تخفيف خريد اول، كد تخفيف باميلو 97، كد تخفيف باميلو بالاي 50 تومان كد تخفيف باميلو براي خريد مجدد و... است تا شما بتوانيد در خريدتان از آن‌ها استفاده كنيد و خريدي به صرفه تر با كدهاي تخفيف سايت تخفيفان داشته باشيد.

 

كد تخفيف ديجي استايل:

ازديگركدهاي تخفيف ارائه ‌شده توسط شركت تخفيفان مي‌توان به كد تخفيف ديجي استايل اشارهكرد. ديجي استايل كه يكي ديگر ازوبسايت هاي وابسته به ديجيكالا ميباشد

 

باكدتخفيف ديجي استايل مي‌توانيد بهترين هارا ارزان‌ ترخريد كنيد. فروشگاهاي اينترنتي ديجي‌ استايل يكي ازبزرگ‌ ترين و جامع‌ ترين مراكز آنلاين عرضه پوشاك باكيفيت است كه در آن تمامي كالاهاي مرتبط با پوشش،باكيفيتي مطلوب و كم‌ نظير و باقيمتي مناسب ارائه مي‌ شود.

تيم ديجي‌ استايل تمام تلاش خودش را بكار بسته است تا محصولاتي را كه به مشتريان‌ اش عرضه مي‌كند، علاوه بر تناسب با معيارهاي ايراني و اسلامي ، زيبايي واصالت را هم به‌ همراه داشته باشند.

ديجي استايل روش‌هاي خريد را به طور كلي دگرگون كرده و هر روز افراد بيشتري را به تجربه اي نروش تشويق ميكند.

در ديجي استايل چهار اصل حرف اولو آخر را ميزند: اصالت برندكالا ،قيمت مناسب، تحويل روزانه وخدمات پس ازفروش. يكي ازاهداف اصلي ديجي‌ استايل در كنار برطرف كردن نياز خريد سريع ومطمئن اينترنتي،معرفي و عرضه‌ ي كالاهاي فاخر ايراني ، باكيفيتي كم‌ نظير و طراحي به‌ روز است.

 

كد تخفيف الوپيك

الوپيك برترين سرويس‌دهنده خدمات سفارش آنلاين پيك موتوري درايران است. شما در الوپيك ميتوانيد با قيمت رقابتي و بهترين كيفيت با استفاده از اپليكيشن موبايل يا از طريق سايت الوپيك سفارشات خود را ثبت كنيد.

خدمات الوپيك به صورتي است كه هم افراد عادي و هم شركت‌ها و سايت‌هاي بزرگ مي‌توانند به راحتي سفارشات خود را ثبت كنند و روند انجام شدن آن را به صورت لحظه‌اي مشاهده كنند.

الوپيك بهترين سامانه حمل و نقل آنلاين است كه محصولات شما را با منطقي‌ترين هزينه ممكن در سريع‌ترين زمان ممكن ارسال مي‌كند. حالا و با استفاده از كد تخفيف الوپيك مي‌توانيد هزينه‌ها را پايين‌تر نيز بياوريد و از خدمات اين پيك آنلاين لذت ببريد.

خدمات ارائه شده توسط الوپيك كاملا مطمئن و معتبر هستند. به طوري كه شما در هر ساعت شبانه روز مي‌توانيد پيك درخواست كنيد و حتي مي‌توانيد مسير حركت پيك را از مقصد تا مبدا به صورت آنلاين پيگيري كنيد. تخفيفان به منظور پايين آوردن هزينه هاي مشتركين الوپيك كد تخفيف الو پيك را فراهم آورده است كه استفاده از آنها بسيار ساده است.

اين وب سايت ها فقط بخشي از كدهاي تخفيف موجود در سايت تخفيفان بودند براي مشاهده كد تخفيف بيشتر به سايت تخفيفان مراجعه كنيد و خريد خودتون رو با تخفيف خريداري كنيد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۱:۴۶ توسط:musicstar موضوع:

رنگ داخلي جوتن

مزاياي استفاده از رنگ جوتن:

رنگ جوتن طي سالهاي متمادي فعاليت خود توانسته رضايت مشتريان را به خود جلب كند و اين به دليل مزايايي است كه رنگ جوتن در خود جاي داده است. در اين نوشتار سعي كرديم به برخي از مزاياي استفاده از رنگ جوتن اشاره كنيم كه عبارتند از:

۱.از مهمترين مزياي رنگ جوتن مي توان به تنوع رنگ، شركت رنگ جوتن اشاره كرد كه بالغ بر ۱۶۰۰۰ طيف رنگي را در طرح هاي مختلف توليد و عرضه مي كند، كه اين طيف متناسب با سليقه افراد مختلف مي باشد مي رنگ هاي جوتن براي مصرف در سازه هاي بتني ، نما و داخل مجتمع هاي مسكوني و تجاري، ادارات ومراكز خريد و هتل ها و…. موارد ديگر مورد بهره برداري قرار دهيد. شركت يكتا پوشش آريانا كه نمايندگي رنگ جوتن در تهران مي باشد  نيز تمامي تنوع رنگ توليد شده را دارا مي باشد.

۲.استفاده از رنگ جوتن در  ايجاد مقاوم سازي سطح و همچنين جلوگيري در ايجاد ترك هاي سطحي موثر و مفيد مي باشد. استفاده از رنگ جوتن محيطي دلپذير را براي شما فراهم مي كند. اگر قصد خريد رنگ جوتن را داريد مي توانيد از طريق نمايندگي رسمي رنگ جوتن در تهران كه شركت يكتا پوشش آريانا مي باشد اقدام نماييد. شايد براي شما نيز اتفاق افتاده كه پس از رنگ آميزي سطح مورد نظر ترك برداشته و اين در نماي ساختمان تاثير گذاشته است اين در حالي است كه رنگ جوتن با مقاومت و چسبندگي بالايي كه دارد عملا تا حدودي از نمايان شدن ترك پس از رنگ آميزي جلوگيري مي كند.

۳.رنگ جوتن با سابقه درخشان خود مانع جذب كلرايد و دي اكسيد كربن و همچنين روطوبت مي شود. در يك تعريف ساده مي توان گفت در برابر هر نوع آب هوايي مقاوم مي باشد و چون كشور عزيزمان ايران چهار فصل مي باشد شما در هر نقطه اي  مي توانيد از آن استفاده كنيد. اگر قصد خريد رنگ جوتن را داريد با شركت يكتا پوشش آريانا كه نمايندگي رسمي رنگ جوتن در تهران مي باشد تعامل داشته باشيد. همچنين از مزيت عمده رنگ جوتن اين است كه در شرايط مختلف آب هوايي تغيير رنگ نمي دهد و ثبات رنگ دارد.

خصوصيات رنگ جوتن

۴.رنگ جوتن ضد قارچ ، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و ضد باكتري و موريانه مي باشد. استفاده از رنگ مطمئن را با رنگي كه توسط نمايندگي رسمي رنگ جوتن در تهران انجام مي شود تجربه نماييد.

۵.از مهترين مزاياي استفاده از رنگ جوتن كه براي خانم خيلي مهم است اين كه به دليل مواد به كار رفته گرد و غبار را جذب نمي كند و خاصيت آنتي استاتيك دارد. عدم جذب گرد و غبار سبب مي شود تا كيفيت آن كماكان ثابت باشد و درخشندگي روز اول را براي شما به همراه داشته باشد.

۶.قابليت شستشو  به دليل خاصيت تنفس پذيري اي كه دارد رنگ جوتن پس از رنگ آميزي قابل شستشو را دارد. بي دليل نيست كه اين رنگ طي سالهاي مختلف مورد استقبال مردم قرار گرفته چنانكه در كشورهاي مختلف كارخانه احداث و نمايندگي داير نموده است. در ايران نيز نمايندگي رنگ جوتن در تهران شركت پوشش آريانا مي باشد كه مي تواند در زمينه خريد رنگ جوتن به شما مشاوره دهد.

۷.رنگ جوتن قابليت اجرا بر روي سقف خانه اداره محل كار ، ديوار، كف ، بام و … مي باشد با استفاده از رنگ جويتن زيبايي را به ارمغان بياوريد.

۸.رنگ جوتن قابليت اجرا و رنگ آميزي به صورت اسپري، غلتك و همچنين قلم مو را دارا مي باشد. شركت يكتا پوشش آريانا كه نمايندگي شركت رنگ جوتن در ايران را دارا مي باشد آماده ارائه خدمات به هموطنان عزيز مي باشد.

۹.استفاده از رنگ جوتن با قابليت اجرا در بافتهاي ريز ، درشت و متوسط به شما اين امكان را مي دهد تا با هر سليقه اي كه داريد رنگ مورد نظر خود را انتخاب نماييد، همچنين رنگ جوتن قابليت ارائه به صورت مات، براق، مخملي، نيمه براق و … را دارد. هنر استفاده از رنگ براي زيبا سازي است رنگ هاي جوتن علاوه بر مزايايي كه دارند داري زيبايي بي نظيري مي باشند.

۱۰.داراي انعطاف پذيري بالايي مي باشد كه اين انعطاف پذيري به شما كمك مي كند تا راحتر و آسانتر رنگ آميزي كنيد.(مزاياي استفاده از رنگ)

۱۱.مقاومت بالاي رنگ هاي جوتن با ماندگاري بالا سبب صرفه اقتصادي براي شما مي باشد و نياز نيست شما هر ساله از نو رنگ بزنيد. نمايندگي رسمي رنگ جوتن در تهران كه به وسيله شركت يكتا پوشش آريانا انجام مي شود آماده ارائه خدمت و مشاوره به هموطنان مي باشد.

۱۲.رنگ جوتن مقاومت بالايي در برابرضربه و همچنين كلرايد دارد.

۱۳.رنگ جوتن در برابر حريق نيز مقاوم مي باشد زيبايي را با رنگ جوتن تجربه كنيد.

۱۴.شركت رنگ جوتن از جمله شركت هايي است كه داراي استاندارهاي معتبر جهاني ميباشد.

۱۵.از جمله مزاياي استفاده از رنگ اين است كه كاملا بدون بو است. رنگ ها هميشه داراي بوهاي آزاردهنده اي مي باشند كه به هنگام استفاده آدمي را آزار مي دهند، ولي رنگ جوتن از اين قاعده مستثني مي باشد. شركت يكتا پوشش آريانا كه نمايندگي رنگ جوتن در تهران مي باشد آماده پاسخوگويي و مشاوره به خريداران مي باشد با ما در ارتباط باشيد.

۱۶.داراي عايق حرارتي مي باشد.

۱۷.به سرعت قابليت اجرا دارد و شما به راحتي مي توانيد رنگ جوتن را به مرحله اجرا بگذاريد و حتي پس مدتي دوباره قابليت ترميم را دارا مي باشد.

۱۸.از رنگ جوتن به عنوان رنگي كه دوستدار طبيعت و محيط زيست است نام مي برند ، چرا كه اين رنگ فاقد سرب  مي باشد. براي داشتن محيطي زيبا با شركت يكتا پوشش آريانا متولي و نماينده رسمي شركت رنگ جوتن در ايران در تعامل و ارتباط باشيد.

۱۹.به دليل تنوع بالايي كه در انواع مدل رنگ داريد نياز همه مشتريان را برآورده مي كند و شما با هر سليقه اي كه داريد مي توانيد از رنگ جوتن استفاده كنيد.

ويژگي‌هاي رنگ نما (رنگ نماي ساختمان ، رنگ نماي جوتن):

معمولاً پوشش‌ها كه رنگ را نيز شامل مي‌شوند روي سطح‌هاي سيماني تازه كه هنوز داراي گاز دي اكسيد كربن مي‌باشند اعمال مي‌شوند ناگفته نماند كه البته جزء سيماني آن‌ها خاصيت قليايي زيادي دارد به همين جهت پراكنه‌هاي پليمري كه براي اين پوشش‌هاي رنگي مناسب‌اند بايد در برابر خاصيت قليايي و صابوني شدن از مقاومت خوبي برخوردار باشند. نبود مقاومت پيوند در برابر ويژگي‌هاي مذكور باعث ترك، گچي شدن، يا از دست رفتن چسبندگي و بالاخره كاهش طول عمر رنگ نما مي‌شود. ويژگي‌هاي خوب رنگ نما باعث شده اين نوع پوشش خارجي، در رنج وسيع و كامل مناطق با ويژگي‌هاي آب و هوايي متفاوت گرم و خشك، سرد، معتدل و مرطوب مخصوصاً در شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي كه داراي انبوه جمعيت و تراكم هستند و ميزان آلودگي زيادي دارند كاربرد داشته باشد. اگر بخواهيم از كاربرد رنگ نما صحبت كنيم بايد گفت اين پوشش، براي محافظت از سطوح چوبي، بتني و ساير مصالح، مخصوصاً در نماي ساختمان‌ها بكار برده مي‌شود كه البته جنبه تزئيني نيز دارد. آستري كه براي كار پيشنهاد مي‌شود عبارت است از: سيلر اپوكسي، بتونه اپوكسي برپايه رزين اكريليك آب پايه يك جزئي. براي مقاوم‌سازي فيلم رنگ، استفاده ازيك لايه سيلر توصيه شده است. مكانيزم خشك شدن آن: درمورد ميزان مصرف حدود ۲۷۰ گرم بر متر مربع براي يك لايه رنگ به ضخامت ۸۰ ميكرون، خشك شدن سطحي۳۰ دقيقه و خشك شدن نسبي ۱ ساعت و رنگ‌آميزي مجدد ۸ساعت جزء روال كار خواهد بود. همچنين جهت درزگيري و يكنواخت سازي سطح، مي‌توانيد از بتونه اپوكسي استفاده نماييد. با توجه به ويژگي‌هاي ياد شده يكي از بهترين انواع اين رنگ نماها، رنگ جوتن است كه مي‌توانيد از يكتا پوشش آريانا، نمايندگي رنگ جوتن آن را تهيه نماييد.

انتخاب رنگ داخلي جوتن براي رنگ داخلي ساختمان

ناگفته نماند كه نخستين گام در امر پرداختن به طراحي و نقاشي داخل خانه، انتخاب رنگي مناسب مي‌باشد كه رنگ جوتن يكي از بهترين گزينه‌هاي پيش روي شما مي‌باشد و در شركت يكتاپوشش آريانا نمايندگي رنگ جوتن به شما مشتريان ارجمند عرضه مي‌شود. رنگ‌ها خواص خود را دارند مثلاً پس از انتخاب رنگ مناسب براي دكوراسيون داخلي ساختمان فرض كنيد مي‌خواهيد اتاقي را با رنگ‌هاي قوي، درخشان و انگيزاننده رنگ‌آميزي كنيد. اين ويژگي‌ها باعث كوچك‌تر به نظر رسيدن فضاي ظاهري اتاق مي‌شود. براي مثال وقتي جنس رنگ جوتن را بعنوان يكي از بهترين برندهاي رنگ براي رنگ داخلي ساختمان (رنگ داخلي جوتن) انتخاب و از نمايندگي رنگ جوتن در تهران خريداري نموديد نخستين نكته‌اي كه براي نقاشي داخل ساختمان بايد هنگام انتخاب الگوي رنگي در نظر بگيريد، شخصيت خودتان مي‌باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۲:۳۱ توسط:musicstar موضوع:

تعمير يخچال بوش

امروزه در تمام مكان هاي دنيايخچال هاي زيادي وجود دارند كه ما از آنها استفاده ميكنيم و براي تعمير يخچال بوشنيز گاهي اوقات عيوبي در اينيخچال ها ظاهر مي شود كه بايد به كمك افراد كار آزموده و متخصص بر طرف شود.در حال حاضر برندهاي بسيار زيادي در حال توليديخچال هستند كه اين امر باعث راحتي زندگي ما انسان ها مي شود.همانطور كه مي دانيدتعمير يخچال امرسان هر وسيله برقي و يا غير برقي با استفاده كردن به مرور زمان فرسوده و يا خراب مي شود كه اغلب ميتوان آن را تعمير كرد و يا گاهي اوقات اين وسيله برقي بسيار خراب و غير قابل تعمير مي شود كه مجبور هستيم آن را تعويض كرده و دوباره هزينه نماييم براي آن ، ولي امروزه با پيشرفت علم و بهبود پيدا كردن صنايع توليد و تعمير شركت هاي مختلفي در حال تعمير اين گونه يخچال ها هستند كه اغلب نيروي كار ماهر نمي باشد و گاهي اوقات باعث مي شوند كه مشكل بزرگ تر و پر هزينه تر شود.ما با نيروهاي ماهر و كار آزموده خود پاسخگوي نياز هاي شما شهروندان محترم هستيم.ما ميتوانيم براي شما كيفيت ،سرعت عمل و ايمني را به ارمغان آوريم.

همانطور كه گفته شد ما در زمينهتعميريخچال آدميرال بسيار ماهر مي باشد و همچنين شما مشتريان محترم ميتوانيد با خيالي آسوده و اطمينان كامل تعميريخچال هاي خود را به دستان پر توان ما بسپاريد.ما ميتوانيم تمامييخچال ها اعم از : تعميريخچال بوش، تعميريخچال امرسان و تعميريخچال آدميرال را براي شما انجام دهيم.هرگاه شما هموطنان محترم با مشكلاتي از قبيل : خنك نكردن يخچال ، خوب بسته نشدن يخچال، وجود سرو صداي اضافي و مزاحم، از كار افتادن صفحه نمايشگريخچال ، كم شدن منبع آب ، كم شدن گاز يخچال ، برفك زدن يخچال ، از كار افتادن متور و در نهايت براي تعميريخچال دوو و.... ميتوانيد با ما تماس گرفته تا در اسرع وقت و با كمترين هزينه مشكل يخچال شما را برطرف نماييم.همچنين به ياد داشته باشيد به دليل سنگين بودن وزن يخچال و مشكل در جا به جايي بهتر است با رعايت نكاتي از قبيل : فاصله دادن يخچال تا ديوار كه باعث جريان بهتر هوا مي شود و از اين رو ديگريخچال شما داغ نمي شود و هرگز متور نمي سوزاند ، همچنين به ياد داشته باشيدكمپرسوريخچال زماني مي سوزد كه دماييخچال زياد شود و متور نتواند دماي هواي گرم را از پشت يخچال خارج كند و باعث سوختن متور يخچال مي شود كه اين امر باعث پرداخت هزينه سنگين براي تعمير مي شود و حتي گاهي اوقات خرابي آنقدر زياد مي باشد كه مجبور به تعويضيخچال مي شويد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۱۶:۴۳ توسط:musicstar موضوع:

دماسنج ديجيتال

دماسنج ديجيتال و رطوبت سنج ديجيتال

اهميت دماسنج ديجيتال و رطوبت سنج ديجيتال در زندگي روزمره انسان بسيار بالاست و همچنين در علم نوين، اهميت داشتن دماسنج ديجيتال براي اتاق هاي عمل كه بيماران در حالت بيهوشي به جهت سرد و گرم بودن اتاق ها دچار شك و واكنش ميگردند اهميت بسزايي دارد.

در زمينه صنعت اندازه گيري دما نيز بسيار مهم است، حتي در زمينه راهسازي انواع دماسنج ديجيتال براي آسفالت نيز مورد استفاده قرار ميگيرد، حتما از خود ميپرسيد دما در راهسازي چه كاربردي دارد؟ اهميت دماسنج براي اندازه گيري دماي آسفالت مهم است چون اگر دماي زمين، زمان اسفالت كاري كمتر از 160درجه سانتيگرايد باشد ان اسفالت از مقاومت خوبي برخوردار نخواهد بود و به زودي ترك خواهد خورد.

در خصوص صنعت آزمايشگاه استفاده از ميكروسكوپ از پايه ميكروسكوپ دانش آموزي , ميكروسكوپ دو چشمي , ميكروسكوپ سه چشمي  و انواع ميكروسكوپ هاي ديجيتال و جيبي مورد استفاده است .

يكي از پر كاربرد ترين استفاده هاي دماسنج در پزشكي و توصيه هاي پزشكي در زمينه اتاق كودك مي باشد كه نبايد نوزاد تازه به دنيا آمده را در دماي بالا نگهداري گردد به جهت اينگه در دماي بالا و نياز كودك به جابجايي، بدن كودك سرد و گرم شده و باعت افت سيستم ايمني ميشود و امكان سرماخوردگي كودك و نوزاد بسيار بالا ميرود.

فروش دماسنج ديجيتال و رطوبت سنج ديجيتال با توجه به برند شركت هاي سازنده،  از اين جهت اهميت دارند كه  دماسنج ديجيتال دقيق بايد قابليت اندازه گيري دهم درجه را دارا باشد كه در دماسنج هاي ساخت كشور فرانسه و آلمان و در برخي از برند هاي تايواني اين قابليت موجود است . مجموعه زمردآزما اقدام به واردات انواع دماسنج ديجيتال و رطوبت سنج با دقت بالا نموده است و اين مجموعه غير از فروش دماسنج ديجيتالي وفروش رطوبت سنج ديجيتالي واردات انواع تجهيزات زمين شناسي و ميكروسكوپ دانش آموزي و ميكروسكوپ هاي حرفه اي را دارد .

دماسنج در آشپزي ؟!؟!

اين روزها دماسنج، حتي در زمينه آشپزي و آشپزخانه مورد استفاده قرار ميگيرد. هتل ها و رستورانها و حتي در منازل براي تست گرم بودن يا سرد بودن غذا از پراپ استفاده ميكنند. دماسنج آشپزي داراي پراپ فلزي هست كه قابليت اندازه گيري رنج دمايي از 50- الي 300+ درجه را داراست  كه رنج كاملي براي انواع مايعات و جامدات مي باشد

دماسنج ديجيتال يخچال براي انواع يخچالهاي رستورانها و سرخانه ها نيز مورد استفاده است كه وزارت بهداشت تاكيد بر داشته كه تمامي رستورانها و سرخانه بايد براي هر يخچال يك عدد دماسنج سنسوردار استفاده كنند تا مسئول آشپزخانه بتواند بهترين دما را براي نگهداري محصولات درون يخچال به راحتي كنترل كنند.

دماسنج جيوه اي و دماسنج الكلي آزمايشگاهي پيش از ورود دماسنج هاي ديجيتال اولين دماسنج هاي ساخت بشر بوده است كه حتي در زمينه پزشكي هنوز براي اندازه گيري طب افراد از دماسنج جيوه اي دهاني استفاده مي شود .

 دماسنج ديجيتال و يا همان ترمومتر ديجيتال چيست؟

همان طور كه مي دانيد دماسنج جهت اندازه گيري ميزان سرما و گرماي هوا مي باشد و حائز اهميت بودن دماسنج از اين باب است كه دما‌ي محيط براي حفظ و نگهداري مواد و اشياي مختلف از جمله دارو و غذا و نگه داشتن دما در يك سطح مناسب در بيمارستان‌ها، ادارات، ارگان هاي دولتي،  مدارس و در خانه براي نگهداري درافراد سالخورده وكودك اهميت دارد.

كاربرد دماسنج در صنعت زمين شناسي نيز كاربرد دارد  پس از دما در صنعت زمين شناسي جهت استخراج از كمپاس برانتون زمين شناسي ( قطب نما زمين شناسي ) يا كمپاس كلارك ( قطب نما كلارك ) استفاده ميشود.

اآيا ميدانيد تفاوت بين سلسيوس (سانتيگراد) و فارنهايت چيست ؟

سلسيوس (سانتيگراد) و فارنهايت مقياس يا واحد اندازه گيري درجه حرارت هواي محيط يا بدن انسان و حيوانات مي باشند. آنها مقادير نسبي براي نقاط انجماد و نقطه جوش هستند و مهم است كه توجه داشته باشيد كه شاخص اصلي نقاط انجماد و جوش آب است . اين مقياس ها در بسياري از شرايط مفيد بوده و سراسر جهان استفاده مي شوند.

مقياس سلسيوس ، نام خود را از يك ستاره شناس سوئدي به نام آندرس سلسيوس كه كشفيات و مشاهدات خود را درباره دو درجه مندرج بر روي دماسنج در سال ۱۷۴۲ به دنياي علم معرفي نمود. در ابتدا اين مقياس سانتيگراد ناميده شد اما بدليل برخي از مسائل ، نام آن به طور رسمي با نام سلسيوس با نماد ° C به تصويب رسيد. بسياري از كشورها به دليل سهولت استفاده اين مقياس را به عنوان مقياس اصلي واستاندارد اندازه گيري دما بكار مي برند.

مقياس فارنهايت، توسط دانيل گابريل فارنهايت فيزيكدان آلماني در سال ۱۷۲۴ پيشنهاد شد. اين مقياس ابتدا براي مقاصد اقليمي، صنعتي و پزشكي و عمدتا در غرب در دهه ۱۹۶۰ استفاده مي شد. اما كم كم مقياس رايج در اكثر كشورها سلسيوس شد. هنوز در ميان كشورهاي ديگر مانند ايالات متحده از فارنهايت استفاده مي شود.با اتخاذ اين سيستم در واقع خوانش منفي درجه حرارت به حداقل مي رسد. درجه فارنهايت در افراد سالخورده وكودك اهميت دارد و بسيار استفاده ميشود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۵:۲۸ توسط:musicstar موضوع:

اجاق گاز روميزي اخوان

فروشگاه اينترنتي ونيز كالا نمايندگي فروش اجاق گاز روميزي اخوان عرضه مستقيم هود اخوان ، اجاق گاز روميزي اخوان ، سينك اخوان ، فر اخوان به قيمت عمده و ارسال رايگان به سراسر كشور .اگر شما به دنبال خريد اجاق گاز روميزي اخوان مي باشيد ميتوانيد ليست قيمت اجاق گاز روميزي اخوان را در صفحه زير مشاهده بفرماييد

https://venizkala.com/category/129/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

شايان ذكر است اين فروشگاه با در نظر گرفتن سود كم در تلاش تا علاوه بر كسب رضايت شما عزيزان ، امار فروش خود را بالا برده و به يك رقابت برد برد دست يابد.فروشگاه اينترنتي ونيز كالا نمايندگي هود كن ، فر داتيس ، سينك اخوان ، ايليا استيل ، استيل البرز ، فر لتو ، ميلان به صورت فروش تكي به قيمت عمده فعاليت مي كند.آدرس سايت ونيز كالا venizkala.com مي باشد.براي مشاهده ليست قيمت اخوان به لينك زير در سايت venizkala مراجعه بفرماييد.

https://venizkala.com/brand/2/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86

همكاران ما در فروشاه ونيز كالا با تلفن هاي زير آماده مشاوره به شما عزيزان در زمينه خريد محصولات كن ،‌داتيس ، اخوان ، ايليا استيل ، استيل البرز ، تي اند دي ، لتو ميلان و بهترين برندهاي هود ، گاز ، سينك  و... مي باشند. تلفن 02155775968 - 02155796248 venizkala.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۱۷:۴۱ توسط:musicstar موضوع: